Kredyt studencki - jaki wybrać?

Kredyt studencki - jaki wybrać?

Utrzymanie się w obcym mieście na studiach na uczelni prywatnej lub publicznej, pociąga za sobą wysokie koszty. Jeśli student nie może ich pokryć z własnych oszczędności, czy z dochodów z pracy dorywczej, ani nie może liczyć na wsparcie rodziny, pozostaje mu ubieganie się o kredytu studencki. Jakie warunki należy spełnić, aby taki kredyt zaciągnąć?

Podstawowe korzyści z kredytu studenckiego

Kredyt studencki jest znacznie tańszy od standardowego kredytu gotówkowego, ponieważ korzysta z dopłat z budżetu państwa. Można go zaciągnąć w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

  • PKO Banku Polskim,
  • Banku Pekao,
  • Banku Polskiej Spółdzielczości,
  • SGB-Banku.

Kredyt studencki udzielany jest studentom i doktorantom. Wypłacany jest przez maksymalnie 6 lat w przypadku studiów magisterskich i przez kolejne 4 lata dla studiów doktoranckich. Transza kredytu wynosi 600 zł i wypłacana jest co miesiąc w roku akademickim – od października do lipca. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem – najpóźniej do 31 marca kolejnego roku podatkowego. Wówczas pierwsze transze za miesiące od października do marca są wyrównywane jednorazowym przelewem na konto studenta.

Kredyt studencki - jaki wybrać?
Kredyt studencki – jaki wybrać?

Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się w dwa lata po zakończeniu studiów w comiesięcznych ratach, których liczba będzie dwukrotnie większa od ilości wypłaconych transz. Jeśli student korzystał przez 5 lat studiów z kredytu studenckiego, do spłaty będzie miał 30 tys. zł, a okres kredytowania wyniesie 100 miesięcy. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest równe połowie stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego – obecnie wynosi ona 2,25% (dane z grudnia 2014 roku), a więc oprocentowanie wynosi zaledwie 1,125% w skali roku. Do momentu rozpoczęcia spłaty wszystkie odsetki pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Kiedy można zaciągnąć kredyt studencki?

Kredyt studencki udzielany jest dla studentów i doktorantów, różnych lat, kierunków, trybów i rodzajów studiów oraz uczelni. W pierwszej kolejności na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt studencki mogą liczyć studenci, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza limitu określonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w latach 2010-2012 była to kwota 2100 zł na osobę. Kredyt zostanie przyznany wyłącznie osobom, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25. roku życia.

Student zainteresowany możliwością zaciągnięcia kredytu studenckiego powinien do 15 listopada danego roku złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt z kompletem dokumentów – zaświadczeniem o byciu studentem i dokumentami pozwalającymi na ocenę zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu oraz potwierdzającymi dochody rodziny studenta. Bank ma czas do 15 lutego kolejnego roku na dokonanie oceny zabezpieczenia spłaty kredytu i wydania decyzji kredytowej.  Poręczeniem spłaty kredytu studenckiego może pochodzić z BGK lub z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W innym przypadku potrzeba dwóch żyrantów poręczających kredyt.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty kredytów we Wrocławiu

Telefon: +48 533 88 78 78

Komentarze są wyłączone.